Obsah

Informace k zahájení provozu školy od 1.9.2021

Typ: ostatní
Informace k zahájení provozu školy vzhledem ke Covid -19

Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou

Informace k provozu školy od 1. září 2021 (vzhledem ke Covid – 19)

 

 Provoz školy a organizace vyučování od 1. září bude probíhat v souladu:

 • s mimořádným opatřením a doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022,
 • se Souborem doporučení MŠMT ČR pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19.

 

Obecné informace k provozu školy

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Rodiče ale upozorňujeme na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, které upravuje pravidla pro návrat nejen dospělých, ale také dětí ze zahraničí.
 • Příchod žáků do školy a vstup do její budovy bude v běžném režimu.
 • Zákonní zástupci žáků a další třetí osoby mohou vstoupit do budov školy pouze v nezbytných a odůvodněných případech.
 • Dle organizačních možností, zejména v období září, bude škola minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd.

 

Hygienická pravidla

 • Škola bude průběžně žákům připomínat zásady osobní a respirační hygieny.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků a samotné žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • U vstupu do budov školy, v každé učebně a hygienickém zařízení budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou, popřípadě umyje ruce vodou a mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Škola zajistí časté větrání učeben a dalších využívaných prostor školy. Větrání učeben bude opakované, krátkodobé a intenzivní.

 

Ochrana dýchacích cest (roušky)

 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR.
 • Žáci při vyučování, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek zakrytí dýchacích cest mít nemusí.
 • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
  • žáci s poruchou intelektu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • žáci, kteří nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopni tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tito žáci jsou však povinni mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčný žák nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Screeningové testování

 • Na začátku školního roku proběhne preventivní screeningové testování s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. září (pro žáky 1. ročníků bude prvním testovacím dnem 2. září), 6. září a 9. září 2021. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nebude žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).
 • V případě pozitivního výsledku testu bude škola kontaktovat zákonného zástupceŽák vyčká pod dohledem zaměstnance školy (v místnosti k tomu určené) do příchodu zákonného zástupce. Škola vydá pozitivně testovanému žáku nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování. 
 • Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky pouze za dodržení přísnějších režimových opatření:
  •  povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, (tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy-netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest),
  • nemůže cvičit ve vnitřních prostorách; převlékají se s odstupem od ostatních osob
  • nesmí zpívat,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních žáků minimálně 1,5 metru. 
 • Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 

 

                                                                                                               Mgr. Irena Kostelencová

                                                                                                                        ředitelka školy

 

V Bílém Kostele dne 25.8.2021 


Vytvořeno: 25. 8. 2021
Poslední aktualizace: 25. 8. 2021 19:35
Autor: